KUP TERAZ!

Regulamin » Karta gwarancyjna

 

Karta gwarancyjna

 

 

 

  1. Przedmiot gwarancji : Mechaniczny asystent parkowania GAPAS

  2. Data sprzedaży…................................................................

  3. Warunki gwarancji

 

- Firma Bastion udziela gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy

 

- Wady i uszkodzenia ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie w okresie 28 dni roboczych od daty dostarczenia towaru na kosz kupujacego do siedziby firmy Bastion 09-400 Płock ul. Kostrogaj 23. Okres ten może ulec wydłużeniu o ile zajdzie potrzeba opinii rzeczoznawcy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy licząc od daty oddania towaru do naprawy

 

- Producent zobowiązuje się do wymiany sprzętu na wolny od wad w przypadku :

 

a) stwierdzenia wady produkcyjnej niemożliwej do usunięcia w okresie gwarancji

 

b) gdy dokonano w okresie gwarancji trzykrotnej naprawy towaru

 

- Reklamujący zobowiązany jest do dostarczenia towaru do siedziby sprzedawcy lub producenta wraz z niniejszą gwarancją na własny koszt z opisem usterki

 

- W przypadku nie dostarczenia towaru do naprawy w opakowaniu firmowym ryzyko uszkodzenia w transporcie obciąża reklamującego

 

- Reklamujący ponosi wszelkie koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją

 

- Towar musi być zabezpieczony przed urazami mechanicznymi i wstrząsowymi

 

- Producent i sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę towaru podczas transportu

 

4. Gwarancją nie są objęte :

 

- mechaniczne uszkodzenia towaru i wywołane nimi wady

 

- uszkodzenia spowodowane zbyt wysokimi temperaturami oraz wilgocią

 

- uszkodzenia spowodowane przypadkami losowymi niezależnymi od warunków eksploatacji ( pożar , powódź )

 

- uszkodzenia powstałe wskutek eksploatacji w sposób niezgodny z załączoną instrukcją obsługi lub warunkach do których urządzenie jest nieprzystosowane

 

- samowolne naprawy lub dokonane przez osoby nieupoważnione , przeróbki lub zmiany konstrukcyjne . Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi , do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie ( np. bieżąca konserwacja)

 

5. Karta gwarancyjna traci ważność gdy :

 

- nie jest podpisana przez kupującego

 

- nie jest wpisana data sprzedaży lub nie ma pieczęci firmowej producenta lub sprzedawcy

 

  • widoczne są na niej poprawki lub skreślenia

 

 

 

  1. W sprawach nieunormowanych warunkami tej gwarancji zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego

 

 

 

Po zapoznaniu się z instrukcjami użytkowania i montażu oraz gwarancją Mechanicznego asystenta parkowania GAPAS akceptuję ich zasady. Otrzymałem urządzenie sprawne i bez wad.

 

 

 

................................................. …......................................................

 

data podpis

 

Facebook